odlučovač ropných látok

odlučovač ropných látok

Odlučovače ropných látok sa navrhujú podľa prietoku (l/s) a podľa požadovanej výstupnej kvality vody (mg NEL/l). Odlučovače ropných látok sú konštrukčne riešené ako jedna alebo viacero jednoliatych valcových betónových nádrží z vodostavebného betónu. Vstup je riešený cez vstupné komíny z betónových skruží a kónusov (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400). Odlučovače ropných látok sú plnoprietočné (bez obtoku) dimenzované na požadovaný prietok. Vo vnútri nádrží je namon- tované technologické vystrojenie. Princíp odlučovačov ropných látok  je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode. ORL je rozdelený do dvoch základných častí.

  • sedimentačná časť (kalojem) so samostatným stojanom pre koalescenčné filtre
  • dočisťovací člen so sorbčnými filtrami